8/22/2013

Okayama - Bunei Sekibutsu

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Bunei Sekibutsu 文英様石仏 Stone Buddhas of the Bunei style - Okayama -
吉備の文英様石仏 


this file has moved


. Sekibutsu stone statues by Bunei 文英様石仏 - Okayama -
吉備の文英様石仏  .


Marebito まれびと / 客 / 賓 / 客人 "rare person"
koshinage Jizoo 腰投げ地蔵 "hip-throw" Jizo -
Bishamonten Magaibutsu - 毘沙門天磨崖仏
Kibi no Sekibutsu 吉備の石仏 Stone Buddhas from Kibi


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. Magaibutsu 磨崖仏 Stone Carvings and Sculptures .

. Sekibutsu 石仏 Stone Buddhas .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
- #okayama -
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

No comments: