7/02/2013

BUSON - emotions

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Yosa Buson 与謝蕪村
(1715-1783)

. Yosa Buson 与謝蕪村 in Edo .

. ABC- List of Yosa Buson's works in the WKD .

. WKD : Emotions expressed directly in Haiku .


Buson used a lot of word to express his emotions directly. Here is a growing ABC list.

under construction

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


kanashii 悲しい I feel sad
the full meaning is difficult to translate :
1. kawaii, itooshii  悲しい/哀しい/愛しい - loved, lovable, adorable, charming, sweet, cute, pretty . . .
2. kanashii, kawaisoo, itawashii - (sad, sorrowful,mournful, depressing, miserable, pathetic . . .


hatake ni mo narade kanashiki kareno kana

even it couldn't become a farm,
it's sad -
withered field

Tr. Stephen Addiss


Not even being farmed
How sad!
The withered field.

Tr. Nelson/Saito悲しさや 釣の糸ふく 秋の風
. kanashisa ya tsuri no ito fuku aki no kaze .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


masuzhisa 貧しさ poverty, he is poor

鋸の音貧しさよ夜半の冬
. nokogiri no oto mazushisa yo yowa no fuyu .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


natsukashiki, natsukashii 懐かしい to remember fondly


. natsukashiki ge-gaki no sumi no nioi kana .

蜻蛉や村なつかしき壁の色  
. tonboo ya mura natsukashiki kabe no iro .   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


sabishii  寂しい I am lonely


さびしさのうれしくも有秋の暮
sabishisa no ureshiku mo ari aki no kure

in loneliness
there is also some joy—
autumn darkens

Tr. Stephen Addiss


In the solitude
There is pleasure, too--
Autumnal sunset.

Tr. Nelson/Saito


Being alone
may also be pleasant--
autumn dusk.

Tr. Sawa/ Shiffert鮓おしてしばし淋しきこころかな
. sushi oshite shibaraku sabishiki kokoro kana .
my heart feels lonely


kochira muke ware mo sabishiki aki no kure

kyonen yori mata sabishii zo aki no kure

mugi no aki sabishiki kao no kyoujo kana

sabishisa ni hana sakinumeri yamazakura


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ureshi  嬉 うれし I am happy

近道へ出てうれし野の躑躅かな
chikamichi e idete ureshi no no tsutsuji kana

taking a shortcut
I am so happy (to see)
azaleas in the fields . . .


The cut marker KANA is at the end of line 3.買うて且うれしさよ炭五俵
. an koote katsu ureshisa yo sumi gohyoo .
an extra joy

enpo ni kuwa wo irete ureshiki

ikedayori sumi kureshi haru no samusa kana

kao shiroki ko no ureshisa yo makura gaya

kayarishite yadori ureshi ya kusa no tsuki

kotori kuru oto ureshisa yo itabisashi

me ni ureshi koigimi no ougi mashiro naru

natsukawa o kosu ureshisa yo te ni zoori

sabishisa no ureshiku mo ari akino kure (see sabishi)

saga e kaeru hito wa izuko no hana ni kureshi

so tomete ureshi to kaya o tako tsuru

tsutsuji saite ishi utsushitaru ureshisa yo

yane hikuki yado ureshisa yo fuyugomori


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::To join BUSON on Facebook, click the image!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. WKD : Yosa Buson 与謝蕪村 .

. Yosa Buson 与謝蕪村 in Edo .[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

yosabuson
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

No comments: